Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «H ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΟΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΑΣ»Αντιδράσεις προκαλεί η επιστολή που απέστειλε ο μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τον υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, προτείνοντας την κατάργηση των δύο προξενείων της Ελλάδος στη Σμύρνη και την Αδριανούπολη, έτσι ώστε ως φυσική συνέπεια, σύμφωνα με τις αρχές αμοιβαιότητος του Διεθνούς δικαίου, να οδηγήσει στην....
άμεση απόσυρση των τουρκικών προξενείων της Κομοτηνής και της Ρόδου, αναχαιτίζοντας με αυτό τον τρόπο την υπόγεια δράση στελεχών του τουρκικού κατεστημένου στη χώρα μας.

Ο σεβασμιώτατος Πειραιώς δήλωσε στο «Αγιορείτικο Βήμα» σχετικά με την απόφαση του να στείλει την εν λόγω επιστολή και το θόρυβο που δημιουργήθηκε....

"Ως ο έσχατος Έλληνας πολίτης που γίνομαι καθημερινά δέκτης των αρπακτικών διαθέσεων της γείτονος χώρας στα Δωδεκάνησα και τη Θράκη, σκέφτηκα να κάνω μια πρόταση στον αρμόδιο υπουργό, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς δικαίου που προβλέπει την αρχή της αμοιβαιότητας, ώστε να επιλυθεί το όλο ζήτημα με ειρηνικό τρόπο. Η απόσυρση των προξενείων της Ελλάδος στη Σμύρνη και την Αδριανούπολη, τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχουν αντικείμενο εργασίας εκεί, θα οδηγούσε στην κατάργηση και των αντιστοίχων προξενείων σε Ρόδο και Κομοτηνή, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα τέλος στην τουρκική βουλιμία για αρπαγή εδαφών μας με δόλιους τρόπους, με τη συμμετοχή αφελών (γιατί δεν θα ήθελα να σκεφτώ κάτι άλλο) ελλήνων πολιτικών αντρών, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να κοσσοβοποιήσουν τις περιοχές αυτές, ώστε να επιτύχουν στο μέλλον αυτονόμηση κτλ. Ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η συνθήκη της Λοζάνης με όλες αυτές τις ενέργειες της γείτονος χώρας και τις αλλεπάληλες δηλώσεις του Τούρκου Προξένου Οσμάν Ιλχάρ Σενέρ για την ανύπαρκτη "τουρκική μειονότητα". Όσοι βρήκαν ευκαιρία τώρα από εμπάθεια να μου επιτεθούν, εύχομαι να γεμίζει ο Θεός την καρδιά τους με αγάπη, γιατί με τόσο μίσος που έχουν οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση".

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ προς τον υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου:

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Έχω την ιδιαιτάτην τιμήν να γνωρίζω από πολλών ετών την Υμετέραν πολυσήμαντον Εξοχότητα και θεωρώ εαυτόν φίλον Αυτής διο και ευθαρσώς προάγομαι δια του παρόντος εγγράφου μου ως ενεργός πολίτης και κοινωνός των ιστορικών και εθνικών δρωμένων της πεφιλημένης ημών πατρίδος να υποβάλω πρότασιν δια την προάσπισιν της ακεραιότητός Αυτής εκ της δολίας διαχρονικής επιβουλής της γείτονος χώρας, ειδικώτερον σήμερον που έχει αφυπνισθή επικινδύνως και καλλιεργείται επιμόνως ο νεο-οθωμανισμός, ο οποίος πριμοδοτείται και υπό διεθνιστικών κύκλων ως αποδεικνύεται εκ του κυκλοφορηθέντος υπό των γνωστών εκδόσεων τετρατόμου ιστορικού έργου του ιδρύματος ΣΟΡΟΣ συγγραφέντος υπό Κροατών και Τούρκων ιστορικών.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Τυγχάνει πασίδηλον το γεγονός της φθοροποιού δράσεως δια την ακεραιότητα της πολυσημάντου δια την Ελληνικήν επικράτειαν Ελληνικής Θράκης, του Τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, του οποίου ο υπεύθυνος της Τουρκικής πολιτείας κ. Οσμάν Ιλχάρ Σενέρ καταγγέλεται από εγκρίτους τοπικούς παράγοντας και δοκίμους εκπροσώπους του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου ως επιδιδόμενος εις την καταδολίευσιν της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής. Ωσαύτως παρόμοιαι απαράδεκτοι συμπεριφοραί άρχονται και εις την περιοχήν Δωδεκανήσου με την εκείσε δράσιν του Τουρκικού προξενείου Ρόδου. Είναι δεδομένη η ευσυνειδησία και η ευτολμία και η πατριωτική συμπεριφορά τόσον Υμών όσον και του Εξοχωτάτου κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως Πρωθυπουργού κ. Αντωνίου Σαμαρά και των Εξοχωτάτων κ. Προέδρων των στηριζόντων την Κυβέρνησιν κομμάτων του Κοινοβουλίου και κατά ταύτα εντός των ιστορικών πλαισίων των Υμετέρων καθηκόντων ανιδρύεται η εξόχως ιερά ευθύνη αντιμετωπίσεως της προκλητικής και δολίου και εγκληματικής εις βάρος της εθνικής ημών ανεξαρτησίας και ακεραιότητος συμπεριφοράς της γείτονος χώρας και βεβαίως όχι με βίαιον και πολεμοκάπηλον τρόπον, απάδοντα εις πεπολιτισμένα κράτη, αλλά με την χρήσιν της ευφυούς διπλωματικής οδού και την εφαρμογήν των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Έχετε την μοναδικήν ιστορική δυνατότητα να καταγάγετε κραταιάν νίκην κατά του «νεοοθωμανικού περιπαίγματος» με μίαν κίνησιν που υπαγορεύει η κοινή λογική και η συλλογική ευθύνη του Έθνους. Αναλυτικότερον, η Ελληνική πολιτεία διατηρεί κατά τας αρχάς του Διεθνούς Δικαίου περί αμοιβαιότητος κατ’ αντιστοιχίαν προς τα υφιστάμενα Τουρκικά προξενεία της Κομοτηνής και της Ρόδου τα Ελληνικά προξενεία της Σμύρνης και της Αδριανουπόλεως, τα οποία παρέλκει όπως αναφερθεί ότι τυγχάνουν ήσσονος διπλωματικής σημασίας διότι τόσον εις την πολύπαθον και πολύκλαυστον Σμύρνην όσον και εις την ιστορικήν Αδριανούπολιν δεν υφίσταται ελληνικόν στοιχείον εξυπηρετούμενον υπ’ αυτών. Επομένως η άμεσος κατάργησις των ελαχίστης σημασίας Ελληνικών προξενείων της Σμύρνης και της Αδριανουπόλεως θα συνεπιφέρει αυθωρεί, κατά τας αρχάς αμοιβαιότητος του Διεθνούς δικαίου, την άμεσον «απόσυρσιν» των τουρκικών διπλωματικών αρχών της Κομοτηνής και της Ρόδου και την κατάργησιν των ειρημένων προξενείων. Ευλόγως επαναλαμβάνω ότι έχετε ιστορικήν δυνατότητα την στιγμήν ταύτην να «τελειώνει» άπαξ δια παντός η χώρα με την κακότροπον και προδήλως εγκληματικήν συμπεριφοράν της γείτονος εις τους ευαισθήτους αυτούς ελληνικούς χώρους, διο και ευελπιστώ ότι δεν θα θυσιάσητε έναντι οιασδήποτε σκοπιμότητος η πιέσεως την πολυτίμητον Υμετέραν προσωπικότητα ως και των πρωτιστευόντων της παρούσης Κυβερνήσεως απεμπολών το αυτονόητον και το εθνικώς επιβαλόμενον συμφέρον.

Ευχόμενος καλλίκαρπον και παραγωγικόν τον νέον ενιαυτόν διατελώ μετά πλείστης τιμής,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Κοινοποιήσεις:

Εξοχωτάτους κ.κ. Αντώνιον Σαμαράν, Πρωθυπουργόν, Μέγαρον Μαξίμου/Ευάγγελον Βενιζέλον, Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ/ Φώτιον Κουβέλην, Πρόεδρον ΔΗΜΑΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου